Algemeen

Stichting Iglesia di Cristo
RSIN: 854752900
KVK: 62298348

Bestuurssamenstelling

Benjamin Coutinho, Voorzitter
Email: benjamin@iglesiadicristo.com
Telefoon: 06 – 216 250 54

Dito Quirindoongo, Penningmeester
Email: dito@iglesiadicristo.com

Angelvi Coutinho, Secretaris
Email: angelvi@iglesiadicristo.com

Doelstellingen

De Stichting Iglesia di Cristo stelt zich ten doel:

  1. Christus te erkennen als Almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren;
  2. alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Christus;
  3. de apostolische zending te benadrukken, aan te moedigen en te bevorderen en gemeenten te vestigen, die een plaats zijn van aanbidding van de Almachtige God; een plaats die een christelijke gemeenschap verschaft aan alle personen, die hetzelfde kostbare geloof belijden en waar de Heilige Geest geëerd wordt;
  4. de verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen namelijk de verbreiding van het Evangelie en de volken tot Zijn discipelen te maken (Mattheüs 28: 19);
  5. eenheid en gemeenschap tussen leden van het lichaam van Christus te vestigen;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Iglesia di Cristo ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Iglesia di Cristo heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van Iglesia di Cristo bestaan uit:
diensten te verzorgen en bijeenkomsten te organiseren, voor het verbreiden van het Evangelie en het realiseren van de doelstellingen;

  1. het aanstellen van kandidaten voor de bediening;
  2. het geven van mentale, geestelijke, maatschappelijke ondersteuning aan mensen in de samenleving vanuit een Christelijke grondslag.

Verkorte staat van baten en lasten

Verkorte staat van baten en laste over 2023 zullen uiterlijk 1 juli 2024 worden gepubliceerd waarbij de volgende posten zullen worden gepresenteerd; (voorgenomen) bestedingen

Baten                                                                                       

Baten uit eigen fondsverwerving        3.425
Lasten
Besteed aan de doelstellingen             2.388
Werving baten
Lasten eigen fondsenwerving                233
Beheer en administratie
Huisvestingskosten                                 1.131
Kantoorkosten                                            373
Overige kosten                                             204

Totaal                                                          1.708

Exploitatiesaldo                                       -904

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2023 € 2.000,- bedragen, waarvan circa 30% website, advertenties en dergelijke middelen voor het bekend maken van de organisatie en het evangelie en 70% voor organiseren van bijeenkomsten; representatie kosten zoals koffie, thee, drankjes en hapjes tijdens de bijeenkomsten; middelen voor onderwijs zoals Bijbels, schriften, kantoorbenodigdheden; administratiekosten; abonnementen; leermiddelen, etc.

Beleidsplan

Het beleid van Iglesia di Cristo is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. Met name door diensten te verzorgen en bijeenkomsten te organiseren voor het verbreiden van het Evangelie, het realiseren van de doelstellingen, het aanstellen van kandidaten voor de bediening en het geven van mentale, geestelijke, maatschappelijke ondersteuning aan mensen in de samenleving vanuit een Christelijke grondslag. De inkomsten zullen worden besteed om vermeldde doelen te verwezenlijken. Iglesia di Cristo heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Iglesia di Cristo werft gelden door vrijwillige tienden en offergaven, legaten, erfstellingen en baten. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van Iglesia di Cristo wordt gevoerd door de Secretaris. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de Penningmeester.